תקנון תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים ל- בגורו -BAGURU   (להלן: “האתר”) אנחנו שמחים שבחרתם ללמוד לבגרות באמצעות  האתר שלנו , מאחלים לכם לימוד מהנה ופורה .

 כתובת האתר : דרך האלונים 10 בית יצחק – שער חפר      www.mybaguru.com  .    
האתר הינו אתר לימודי, המיועד לתלמידים, הלומדים לבגרויות באנגלית, למורים המכינים תלמידים לבגרויות באנגלית וכן לכל מי שמעוניין לגשת לבחינת בגרות באנגלית. על ידי רכישת מנוי לזמן קצוב הכל על פי המוצע באתר .   (להלן: “השירותים ”).

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו,כולל מדיניות הפרטיות ,  וכל משתמש אשר מבצע פעולה באתר נחשב שקרא הבין את תנאי  השימוש, וכן הסכים להם , וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בגורו – BAGURU   ו/או מי מטעמה מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בגורו-  BAGURU  , על פי תנאי השימוש באתר זה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי להשתמש בשירותים של האתר והינך מתבקש לצאת מהאתר

כללי

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לגברים ונשים , והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. 

החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה מבלי שתהיה מחוייבת לעדכן את המנויים , תנאי השימוש העדכניים יפיעו באתר. 

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון : טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

בגורו – BAGURU  עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות הסברים , , חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון. טעות סופר בתיאור השירותים לא תחייב את החברה.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

הרשמה לאתר

לצורך רכישת מנוי לאתר  על המזמין להירשם באתר  באמצעות טופס הרשמה מקוון.

כל אדם, לרבות רשות , ארגון , מלכ”ר מוסד חינוכי ,  רשאים להשתמש באתר, לרבות רכישת מנוי , בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי(לעיל ולהלן: “המשתמש”).

בעת הרישום באתר על המשתמש להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ומספר הטלפון הנייד  . 

פרטי המשתמש  יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המשתמש  בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות. בהתאם, סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי.

משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין.על מנת למנוע העברת פרטי המשתמש לצד שלישי, השימוש באתר אפשרי אך ורק משני מכשירים בלבד .  מחשב / טלפון נייד / טבלט , ממנו נרשם המשתמש.  

הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין; הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;מסירת פרטים שגויים במתכוון; ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו; כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

רכישת  השירותים  באתר

רכישת השירותים / מנויים  תתבצע באמצעות הוספת קורסים מלאים , חלקיים  על פי המוצע מעת לעת באתר , לסל הקניות, לאחר הוספת  הקורסים לסל הקניות יזין המשתמש  בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המשתמש  הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני,  מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישת המנוי   וזאת לשם רישום המנוי  ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס  המקוון המיועד באתר.

מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המנוי  על ידי המשתמש  יחשב לביצוע הרכישה   עם קבלת בקשת הרכישה , אתר בגורו -BAGURU  , יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של רכישת המנוי , חיוב הלקוח עבור המנוי  יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן . .

הפרטים כפי שהוזנו בטופס רכישת המנוי  על ידי המשתמש , יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

התשלום עבור השירותים / מנויים  יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פיי פאל-  או שירות דומה , כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.

מובהר, כי קטין ( מי שטרם מלאו לו 18 שנים ) לא יהא רשאי לבצע את העסקה באמצעות כרטיס האשראי שלו– ככל שיש לו כזה, אלא באמצעות כרטיס אשראי של אפוטרופוסיו אשר יידרשו לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האתר. לפיכך, ככל שהתלמיד  הוא קטין, תידרש נוכחות של הורה ו/או אפוטרופוס מטעמו בעת הליך הרישום והסכמתו לתהליך, לתנאי השימוש ולמתן פרטי תשלום.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס  המקוון, ישלח אל המשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני / או בהודעת SMS מסרון , על קליטת פרטי הרכישה . יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את השירותים  שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המשתמש , תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההמנוי  אושר וחשבונו יחויב בעלות השירות.

במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

מדיניות ביטול מינוי

על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, במידה ומשתמש רוצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, הנו רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח המשתמש והחברה תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל בשל סיבות הקשורות באתר בלבד ולאחר שהמשתמש התריע על כך בכתב לחברה ואפשר לה לתקן את התקלה. פנייה לביטול תיעשה למחלקת שירות הלקוחות של בגורו- BAGURU לכתובת הדוא”ל [email protected] 
רכישת מנוי או תכנים  כרוכה בהתחייבות לתקופה קצובה על פי החבילה שנרכשה ולא ניתן להפסיק את המנוי באמצע התקופה.

ביטול רכישה מצד החברה

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל מנוי , כולו או חלקו, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש , ובגורו – BAGURU  תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים  ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש  כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בגורו- BAGURU ,  בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של בגורו -BAGURU  בלבד,  או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לאתר להשתמש בהם.

תנאי ההסכם חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו. בתנאים אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות, בסרטונים, בתוכנת מחשב, במאגר מחשב, ו/או בקול, לרבות התצורה והמבנה של האתר והדמויות המופיעות בו, כפי שעומדים או שיועמדו לרשות המשתמשים באתר זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת  הקורסים , תאור ועיצוב הקורסים , סלוגנים , סימנים מסחריים  בעיברית ובאנגלית   וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

זכויות אלה חלות גם על שם האתר  www.mybaguru.com  של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של בגורו -BAGURU . אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו. בנוסף, משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין בהעלאת התכנים משום פגיעה בקניינו הרוחני של צד שלישי לרבות עבירה על פי חוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007, על פי חוק הפטנטים, תשכ”ז-1967 ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין אחרת מתוקף כל חוק, צו או תקנה אחרים כפי שישונו מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים לרבות בתכנים המוציאים שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגעים בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ”א-1981. 

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר , ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

ט.ל.ח  – הנהלת בגורו BAGURU השקיעה את מירב המאמצים והמשאבים , לבנות אתר לימודי שיביא ערך מוסף משמעותי למשתמשים בו,   בפיתוח שיטות לימוד חדשניים ומתקדמים , ושימוש בחומרים מקוריים וחומרים שאושרו לשימוש על ידי צדדים שלישיים לשימוש באתר. לכל  שאלה  נא לפנות להנהלת האתר בכתובת [email protected]  

הצהרת אחריות

בגורו- BAGURU (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, בגורו – BAGURU  ו/או מי מטעמה, מסירים מעצמם כל אחריות ישירה או עקיפה בנוגע למידע, שירותים או תכנים המופיעים באתר, לרבות אחריות עקיפה לכל נזק מסחרי או גופני. כל המידע, תכנים ושירותים המתפרסמים באתר ניתנים “כפי שהם” ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה, לרבות אך לא רק, ללא אחריות בקשר לבעלות ו/או לכל טענה אחרת, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה על-פי הדין החל על ההסכם או אחריות שבגורו – BAGURU נטלה במפורש. לא תהיה לבגורו- BAGURU  ו/או לכל צד ו/או גוף שכלל מידע באתר, כל אחריות כלפיך לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי.
מובהר, כי כתנאי יסודי להסכם זה הנו שאתה מסכים מפורשות כי השימוש באתר זה הוא על אחריותך האישית בלבד. בגורו- BAGURU  אינה מתחייבת שהגישה ו/או השימוש שלך באתר יינתנו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר. 


סודיות ופרטיות

כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני מספר טלפון נייד וכד ), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

בגורו-BAGURU  לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

בגורו-BABURU  לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש  אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

למרות האמור לעיל, בגורו-BABURU  תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש , ללא זיהוי המשתמש  הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של בגורו-BAGURU  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

בקיום מקרים שאינם בשליטתה של בגורו-BAGURU  ו/או הנובעים מכח עליון, בגורו-BAGURU לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

הדין החל וסמכות השיפוט 

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט  תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

מדיניות פרטיות ושימוש בנתונים אישיים

בבגורו אנחנו מתחייבים להגן על הפרטיות והמידע האישי של המנויים שלנו. מדיניות הפרטיות שלפניך מתארת את הדרכים בהן אנחנו אוספים נתונים, משתמשים בהם, ומגנים על המידע שאת/ה מספק/ת לנו כאשר את/ה בוחר/ת להירשם לאתר שלנו וללמוד/ללמד איתנו. באמצעות הרשמה לאתר ויצירת משתמש פעיל (“יוזר”), את/ה מסכים/מסכימה למדיניות ולתנאים המפורטים מטה.

1. הנתונים שאנחנו אוספים:

1.1. נתוני מידע אישי: בעת הרשמתך לבגורו, יועברו אלינו הפרטים האישיים שלך כפי שנרשמו בטופס ההרשמה, לרבות שמך המלא, כתובת הדוא”ל, ומספר הטלפון. במידה ונרשמת באופן פרטי ורכשת קורס מעבר לתכנים החינמיים, יתועד אצלנו גם מידע אודות אמצעי התשלום שלך. במידה ונרשמת במסגרת מנוי בית ספרי, יתכן שיועבר אלינו מספר תעודת הזהות שלך. מידע זה נחוץ לנו לתהליך ההרשמה ולניהול הפעילות שלך באתר שלנו.

1.2  נתונים אודות השימוש שלך במערכת: אנחנו עשויים לאסוף מידע על דפוסי השימוש שלך באתר שלנו, לרבות כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן, מידע על המכשיר/ים ממנו את/ה מתחבר/ת, זמני הגישה וכתובות האתרים מהם הגעת לאתר שלנו. מידע זה מאפשר לנו, בין היתר, לשפר את השירות ואת חוויית הלמידה שלך.

2. השימוש שאנחנו עושים בנתונים:

2.1. שימוש בנתונים אישיים: אנחנו משתמשים במידע האישי שאת/ה מספק/ת לנו למטרת ניהול המנוי שלך בלבד. הנתונים הללו יאפשרו לנו לשלוח לך עדכוני תכן לימודי ושיווקי, ולספק תמיכה הקשורה בחוויית הלמידה והשימוש שלך באתר.

2.2. שימוש בנתוני השימוש במערכת: אנחנו משתמשים בנתונים אלה כדי לנתח מגמות, לנהל את סביבת הלמידה שלנו, ללמוד על יעילות התכנים, ולשפר את העברת התכן וביצועי הלמידה באתר. כמו כן, אנו עשויים לעשות בו שימוש למטרות שיווק בפרסום, אם כי באופן שאינו יזהה אותך באופן אישי.

החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש , ללא זיהוי המשתמש  הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

3. שיתוף מידע עם צד ג’:

3.1. ספקי שירות חיצוניים (“צד ג'”): אנחנו עשויים לשתף ספקי שירות חיצוניים לאתר לסיוע בהפעלת תכני האתר וסביבת ניהול הלמידה שלנו, כדוגמת ביצוע ועיבוד תשלומים. הספקים עמם אנחנו עובדים הינם מהימנים ועומדים בתקנים ובדרישות אבטחת המידע ברמתם, במסגרתן הם חייבים להגן על מידע האישי שלך ואסורים מלהשתמש בו לכל מטרה אחרת.

3.2. רכישה באתר: הרכישה באתר מאובטחת באמצעות תקן PCI והנה בעלת תעודת SSL. זה אומר, שכל ההתקשרות בין השרת של בגורו לבין הדפדפן שלכם מוצפנת ומוגנת. העברת המידע, לרבות פרטי כרטיס האשראי, מוצפנת באמצעות פרוטוקול SSL, שהינו סטנדרט עולמי לאבטחת אתרי מסחר אינטרנטיים. בגורו לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש  אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

3.3. למרות האמור לעיל, בגורו תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

4. אבטחת המידע:

אנחנו עובדים לפי מדיניות האבטחה הסטנדרטית בתעשייה כדי להגן על המידע האישי שאת/ה מספק/ת לנו. עם זאת, אנחנו מכירים בכך שלא קיימת דרך להבטיח הגנה מוחלטת של מידע ונתונים המאוחסנים באופן אלקטרוני.

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של בגורו-BAGURU  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

נבהיר, כי אנחנו משתמשים באמצעים המקובלים והעדכניים בתחום  כדי להגן על המידע שלך, אך אנחנו לא יכולים להבטיח את אבטחתו במאת האחוזים.

5. זכותך לבחור:

5.1. לבטל הרשמה: יש לך את הזכות לבטל את המנוי שלך, כמו גם את הרשמתך לרשימת תפוצה לקבלת הודעות שיווקיות מאיתנו. את/ה יכול/ה להגדיר את העדפות התקשורת שלך איתנו דרך אפשרות “דברו איתנו” באתר, או באמצעות המספר 0553053089, בטלפון או בווצאפ. תוכל/י להורות על ביטול ההרשמה לרשימת התפוצה  גם בתחתית הדואר האלקטרוני שאנחנו שולחים.

5.2. לקבל אפשרות גישה, עדכון ומחיקה של נתונים: תוכל/י לבקש גישה לעדכון או מחיקה של המידע האישי שלך באתר, באמצעות פניה למייל התמיכה [email protected]. ייתכן, שעדכון או מחיקה של נתונים מצדך יפגע בחוויות השימוש או בהרשאות הגישה שלך לאתר. ככלל, אנחנו נעשה מאמצים לעמוד בבקשתך תוך פרק זמן סביר, ובהתאם לעמידה בהתחייבויות משפטיות, עסקיות, ו/או אחרות להן אנו מחויבים.

6. פרטיות ילדים:

נכון להיום, התכנים המוצעים בבגורו מיועדים לגילאי 13 ומעלה. ההרשמה לאתר אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 13 שנים, ועל כן איננו אוספים מידע אישי ונתונים מילדים מתחת לגיל זה. היה ויובא לידיעתנו שבאופן שאינו תלוי בנו, בהמשך להרשמה של אדם פרטי לאתר, נאסף אצלנו בטעות מידע של קטינים מתחת לגיל 13, אנו נפעל למחוק את המידע הזה במהירות.

7. אובדן נתונים:

בקיום מקרים שאינם בשליטתה של בגורו ו/או הנובעים מכח עליון, בגורו לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע ו/או נתוניך האישיים יאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה.

8. שינויים במדיניות הפרטיות:

אנו שומרים על הזכות לשנות או לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו בכל עת. בכל שינוי במדיניות הפרטיות יצוין תאריך העדכון. אנחנו ממליצים לך לבדוק מדי פעם את מדיניות הפרטיות בעמוד זה כדי להיות מודע/ת לשימוש שאנו עושים בנתונים האישיים ובנתוני השימוש שלך באתר.

 יש לך שאלות? 🙂

ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון, בוואצפ או במייל: 0553053089  |   [email protected]

השלמת תהליך ההרשמה לאתר ו/או רכישת קורסים מהווה אישור לקריאה והבנה של מדיניות הפרטיות שלנו, ומהווה הסכמה לתנאים המפורטים לעיל.